ផេង តុលា

ផេង តុលា

Pheng Tola

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. OOP PHP
  2. Adobe Photoshop
  3. PHP & My SQL
  4. VB.NET Beginning
  5. VB.NET Database

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន