យឿន យ៉ាន

យឿន យ៉ាន

Yeourn Yan

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap