យឿន យ៉ាន

យឿន យ៉ាន

​មកពី ៖ សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS

ស្នាដៃ