ជិន សុវណ្ណមិនា

ជិន សុវណ្ណមិនា

Chen SovanMinea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. PHP & My SQL
  5. C# Beginning
  6. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន