ជិន សុវណ្ណមិនា

Chen SovanMinea

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Phnom Penh International University​-សាកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញអន្តរជាតិ

ការរចនាគេហទំព័រ MOVIE CLUB

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Website Design with CSS + Bootstrap
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-08-12

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង