អ៊ុច ចំរើន

Uch Chamroeun

ឆ្នាំសិក្សា 2014

ការផ្សព្វផ្សាយពានិជ្ផកម្មរបស់​ក្រុមហ៊ុន CocaCola

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ការ Design ឡើងមកនេះ​ក្នុង​បំណង​សម្រាប់​ Advertise របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Cocacola Cambodia.

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​រួមមាន៖

- ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools មាន​ដូចជា​៖  Eraser Tool, Brush Tool, Custom Shape Tool, Effects (Stroke, Outer glow) , Gradient Tool.