អ៊ុច ចំរើន

អ៊ុច ចំរើន

Uch Chamroeun

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop