សាត សល់

Sat Sol

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ Sol Computer Shop

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2022-11-29

♻️ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង