ផាន ឆាយហ្វុង

ផាន ឆាយហ្វុង

Phan Chhayfong

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. C# Beginning

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន