ផាន ឆាយហ្វុង

Phan Chhayfong

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

School Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Java Programming
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-12-20

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​ដល់សាលារៀន ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​របស់បណ្ណាល័យ, សិស្សានុសិស្ស និងបុគ្គលិក​ដែល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​សាលារៀន ឲ្យ​បានល្អ​ប្រសើរ ។

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

- មានការ​កំណត់​ Username & password  ដើម្បី​ចូលទៅមើលការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​

- Menu

 • Username ​សម្រាប់​មើលពី​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​
 • Setting ​សម្រាប់​ធ្វើការ Update នូវ Password របស់ User ដែល​បាន Login ចូល
 • School Library ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាល័យសាលា
 • Staff Information ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក
 • Student Information ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់សិស្សានុសិស្ស
 • Payment Detail ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​នៃការបង់លុយរបស់សិស្ស
 • Result Detail ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​នៃការសិស្សរបស់សិស្សម្នាក់ៗ​
 • Manage User Account ​សម្រាប់​មើលពីការ​ប្រើ​ប្រាស់​របស់ User
 • (Only “Owner & Admin” can Access)
 •  About Me ​សម្រាប់​មើលពី​ប្រវត្តិ​រូបសង្ខេប

School Library ជាការ​សរសេរ​ព័ត៌មាន​ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្តាល័យសាលា

 • School Library Book ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​សៀវភៅនៅ​ក្នុង​បណ្តាល័យសាលា
 • Issue and Return Library Book ​ព័ត៌មាន​អំពីសៀវភៅចេញ និងចូល នៅ​ក្នុង​បណ្តាល័យសាលា
 • Statistic Library Book ស្ថិតិ​គ្រប់គ្រង​លើសៀវភៅ​ដែល​សិស្សបានខ្ចី និងសងមកវិញ

- Staff Information ជាការ​សរសេរ​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក

 • Add Staff ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក
 • Edit Staff ​សម្រាប់​កែ​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក
 • View Staff សម្រាប់​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​របស់បុគ្គលិក

- Student Information មានការ​ជ្រើសរើស​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​សិស្សានុសិស្ស

 • Add Student ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​របស់សិស្សានុសិស្ស
 • Edit Student ​សម្រាប់​កែ​ព័ត៌មាន​របស់សិស្សានុសិស្ស
 • View Student សម្រាប់​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​របស់សិស្សានុសិស្ស

Payment Detail

 • Fees Detail ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​នៃការបង់លុយរបស់សិស្ស ចូលនៅ​ក្នុង File
 • Due Amount ​សម្រាប់​កែ​ព័ត៌មាន​នៃការបង់លុយរបស់សិស្ស​ដែល​នៅជំពាក់

- Result Detail

 • Add Result ​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ព័ត៌មាន​ពីការសិស្សារបស់សិស្សទៅ​ក្នុង File
 • Search Grade ​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ពីការសិស្សារបស់សិស្សតាម​ថ្នាក់​រៀន​នីមួយៗ​
 • Print Result ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​ពីការសិស្សារបស់សិស្សម្នាក់​នៅលើ Result Paper
 • Update ​សម្រាប់​កែ​ព័ត៌មាន​ពីការសិស្សារបស់សិស្ស រួច​រក្សាទុក​ក្នុង File
 • Reset ​ធ្វើការ Clear ទិន្នន័យ​ពី Text Box ​នីមួយៗ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង Form
 • Delete ​សម្រាប់​លុប​ព័ត៌មាន​ពីការសិស្សារបស់សិស្ស ចេញពី File

♦បច្ចេកទេស​ប្រើ​៖

 • JAVA programming Language
 • Text File
 • NetBeans IDE 8.0.2

Username: Admin Password: admin123

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង