ឈរ ប៉ហរ

ឈរ ប៉ហរ

Chhor Porhor

ឆ្នាំសិក្សា 2014

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop