ឈរ ប៉ហរ

ឈរ ប៉ហរ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ