ឈរ ប៉ហរ

Chhor Porhor

ឆ្នាំសិក្សា 2014

ប្រូម៉ូសិនហាងលក់ឡាន ហាងកាហ្វេ និងទឹកអនាម័យស្រ្តី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop