ប្រូម៉ូសិនហាងលក់ឡាន ហាងកាហ្វេ និងទឹកអនាម័យស្រ្តី

បង្កើតដោយ៖ ឈរ ប៉ហរ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop