មិត្ត ភិរម្យ

មិត្ត ភិរម្យ

​មកពី ៖ Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ