មិត្ត ភិរម្យ

មិត្ត ភិរម្យ

Mit Phirum

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Paññāsāstra University of Cambodia-PUC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop