មិត្ត ភិរម្យ

Mit Phirum

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ បញ្ញាសាស្ត្រា

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពី​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop