ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពី​ក្រុមហ៊ុន​ទេសចរណ៍

បង្កើតដោយ៖ មិត្ត ភិរម្យ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop