ម៉េត អម្រិត

ម៉េត អម្រិត

Met Amrith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation