ម៉េត អម្រិត

ម៉េត អម្រិត

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ