ម៉េត អម្រិត

Met Amrith

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

​សារៈ​ប្រយោជន៍ និង តួនាទី Hardware សំខាន់​ៗ​របស់ Computer

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

តើ​លោកអ្នក​បានដឹងហើយ ឬ​នូវ​ពី​សារៈ​ប្រយោជន៍ និង តួនាទី​របស់ Hardware នីមួយៗ​របស់​កុំព្យូទ័រ ខាងក្រោម​នេះយើងសូមណែនំាពី​សារៈ​សំខាន់​ខ្លះ​របស់ hardware មកនិយាយ៖

​ទាញយក​អត្ថបទទាំងស្រង់