ស៊ូ សុតារា

Sou Sodara

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ Cube Game Store

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver

♦ ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង