ស៊ូ សុតារា

ស៊ូ សុតារា

Sou Sodara

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន