ស៊ុន សៅ

ស៊ុន សៅ

Sun Sao

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន