អង្គរបៀរ

បង្កើតដោយ៖ ស៊ុន សៅ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2012-12-21

​ក្នុង​ការគូរនេះ មានការ​ប្រើ​ប្រាស់ Tools ដូចជា​៖

Use With tool

- Pen tool

- Eyedropper tool

- Horizontal type tool

- Dodge tool

- Burn tool

And using With Layer Style