ទ្រី វ៉ន

ទ្រី វ៉ន

Try Vorn

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. OOP PHP
  4. PHP & My SQL
  5. C# Beginning
  6. C# Database Programming
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap