សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល

Sambath Vuthyvongvisal

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលា Logos ថ្នាក់ទី៣

របៀបលាក់ Drive តាមរយៈ CMD

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ជាធម្មតានៅតាមបណ្តា​ក្រុមហ៊ុន​មួយចំនួន ចំពោះការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ​តែងតែមានការចែក​រំលែក​ទៅ​ឲ្យ​អ្នកផ្សេងៗ​ទៀត​ប្រើ លោកអ្នក​តែងបារម្ត​ទៅលើ​ឯកសារខា្លចគេយកទៅ​ប្រើ​ប្រាស់ ឬ​ចម្លង​យកទៅ​ប្រើ​ក្នុង​ន័យផេ្សង ។ នៅពេល​នៅ​លោកអ្នក​តែងតែមាន​ជម្រើស​ក្នុង​ការផ្លាស់ប្តូរ​ទិន្នន័យ​ទៅកន្លែង​ដែល​មាន​សុវត្ថិភាព​ដូចជា​ដាក់ទៅ​ក្នុង USB Flash External HDD CD ប៉ុន្តែ​នៅពេល​ដែល​ទិន្នន័យ​មាន​ទំហំ​ធំ នោះ​លោកអ្នក​នឹងមាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការផ្លាស់ទី ។

ឥឡូវនេយើងសូមលើកយកវិធី​ងាយស្រួល​នឹងមានសុវិត្តភាព​ក្នុង​ការរក្សា​ទិន្នន័យ​ផ្លាស់ខ្លួនរបស់​លោកអ្នក​

​ទាញយក​អត្ថបទ