សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល

សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល

​មកពី ៖ សាលា Logos ថ្នាក់ទី៣

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Ms. Word
  2. Computer Foundation
  3. Computer Network

ស្នាដៃ