សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល

សម្បតិ្តវុឌ្ឍីវុង្សវិសាល

Sambath Vuthyvongvisal

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលា Logos ថ្នាក់ទី៣

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Ms. Word
  2. Computer Foundation
  3. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន