គីម សារ៉ាយ

Kim Saray

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

វិធីសាស្រ្តនៃការជួសជុល​កុំព្យូទ័រ​ខាង ផ្នែក​រឹង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

តើ​កុំព្យូទ័រ​ជាអ្វី?

កុំព្យូទ័រ​គឺជា​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​ម្យ៉ាង ត្រូវបាន​គេ​ប្រើ​វា ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​នូវ​ទិន្នន័យ នឹង Programs ហើយ អាច​សម្រួល​បានគ្រប់​ការងារ​បានគ្រប់​ប្រភេទ​ ជា​ពិសេស​​កុំព្យូទ័រ​ត្រូវការសមាសធាតុ៣​យ៉ាង ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​មាន​ដូចជា​៖ Hardware ,Software ,User​កុំព្យូទ័រ​អាចជួយ​លោកអ្នក​

​ក្នុង​ការងារ ដូចជា​៖ ផ្នែក​រដ្ឋបាល, ទូរគមនាគមន៍​,គណនេយ្យ,យោធា,សុខាភិបាល,និង​ក្រុមហ៊ុន​នានា...

​ទាញយក​អត្ថបទ