គីម សារ៉ាយ

គីម សារ៉ាយ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Linux Open Source
  3. Adobe Photoshop
  4. Computer Foundation
  5. Computer Network
  6. Window Server

ស្នាដៃ