លុក រតនា

Louk Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Toll Royal Railway

៨ជំហានខ្លីៗ​ពីរបៀបតបណ្តាញ​កុំព្យូទ័រ​សម្រាប់​អាជីវកម្មខ្នាតតូច

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Networking

Network គឺជាបណ្តាញនៃកំព្យូទ័រ ចំនួន២ រឺ​ច្រើន​តជាប់​គ្នា ក្នុង​គោល​បំណង​ចែករំលែធនធានមាន​ដូចជា ព្រីធ័រ ឯកសារ ឬ​ទំនាក់ទំនង​អេឡិចត្រូនិច ។ កំព្យូទ័រ​ក្នុង​បណ្តាញ​ទាំងនោះ អាច​ភ្ជាប់​គ្នា​តាមរយៈ ខ្សែ ទូរស័ព្ទ រលកវិទ្យុ ផ្កាយ​រណប រឺ អ៊ីនហ្រ្វា ជាដើម ។

​ទាញយក​អត្ថបទ