លុក រតនា

លុក រតនា

​មកពី ៖ Toll Royal Railway

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network

ស្នាដៃ