លុក រតនា

លុក រតនា

Louk Ratana

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី Toll Royal Railway

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network