ប៉ែន សាវុឌ្ឈ

ប៉ែន សាវុឌ្ឈ

Pen Savuth

ឆ្នាំសិក្សា 2013

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន