ប៉ែន សាវុឌ្ឈ

ប៉ែន សាវុឌ្ឈ

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS

ស្នាដៃ