សាប់ សំបូរ

សាប់ សំបូរ

Sab Sambo

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន