អ៊ុំ បូរម្យ

អ៊ុំ បូរម្យ

Oum Borom

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. JavaScript + Jquery
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន