ប៉ុល សុធានី

ប៉ុល សុធានី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Computer Foundation
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃ