ជា អ៊ីស៊ីង

ជា អ៊ីស៊ីង

Chea Ising

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Laravel)

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន