ដារ៉ា សុវិត្តា

ដារ៉ា សុវិត្តា

Dara sovita

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន