វ៉ា សារ៉ាន់

Va Sarann

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី TEC SRUN IMPORT EXPORT TRANSPORT & DRY PORT CO., LTD

អ្វីទៅជា​កុំព្យូទ័រ ?

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

 តើអ្វីជា​កុំព្យូទ័រ​?

​កុំព្យូទ័រ ជាម៉ាស៊ីន​អេឡិចត្រូនិច​ដែល​ប្រើ​ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ ហើយយើង​ប្រើ​ប្រាស់​វា ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​រក្សាទុក​ទិន្នន័យ​នឹង​បង្ហាញ​ទិន្នន័យ​មកក្រៅវិញ វាអាច​សម្រាល​ការងារ​បាន​ច្រើន​ក្នុង​ពេលតែមួយ ។ កុំព្យូទ័រ​ត្រូវបាន​គេ​ប្រើ​ប្រាស់​ខាង​ផ្នែក​កំសាន្ត ទំនាក់ទំនង សុខាភិបាល យោធា អប់រំ​សិក្សា និង ក្នុង​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្រ្តជាដើម ។

​ទាញយក​អត្ថបទ