វ៉ា សារ៉ាន់

វ៉ា សារ៉ាន់

​មកពី ៖ TEC SRUN IMPORT EXPORT TRANSPORT & DRY PORT CO., LTD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃ