វ៉ា សារ៉ាន់

វ៉ា សារ៉ាន់

Va Sarann

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី TEC SRUN IMPORT EXPORT TRANSPORT & DRY PORT CO., LTD

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន