តាំង សុខជា

Tang Sokchea

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រហាងលក់ទូរស័ព្ទសុខជា

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង