ទូច អេងហៀង

ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Java Programing
  3. Adobe Photoshop
  4. PHP & My SQL
  5. Computer Network
  6. C# Beginning
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap