ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយការបញ្ចុះ​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន Kfour & រមណីយដ្ឋាន ខេត្តរតនៈគិរី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាពីស្នាដៃ៖

 រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយបញ្ចុះ​តម្លៃ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ Kfour ​ក្នុង​ឧកាសពិធីបុណ្យចូល​ឆ្នាំ​ចិន

 នេះជា​រូបភាព​ដែល Design ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូម៉ូសិនរបស់​ក្រុមហ៊ុន Kfour ​ដែល​មាន​រូបភាព​ដូចជា​

​រូបភាព​ផលិតផល​បញ្ចុះ​តម្លៃ របស់​ក្រុមហ៊ុន​Kfour ជាដើម ។

បច្ចេសទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ ៖

បច្ចេកទេស និង Tools មួយចំនួន​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ការ Design មាន​ដូចជា​៖

  Move Tool : ផ្លាស់ទី​រូបភាព​,   Paint Bucket Tool : ចាក់ពណ៌   Eraser Tool : លុប    Magic Eraser Tool លុប , ♦ Brush Tool : ដាក់រូប​ផ្កាយ    Elliptical Marquee Tool : កាត់​រូបភាព​រាងមូល ♦ Eyedropper Tool : ​ចម្លង​ពណ៌ , Pen Tool : កាត់​រូបភាព និង គូរបន្ទាត់ឆ្នូត់ៗ  ♦ Horizontal Text Tool : ​សរសេរ​អត្ថបទ  រួម​ជាមួយនឹង​ Effects ​ទៀតផង ។