គៅ សុភត្រ្តា

គៅ សុភត្រ្តា

Koev Sopheaktra

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Web Development (Laravel)

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន