ពិន ពិសិដ្ឋ

ពិន ពិសិដ្ឋ

Pin Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation