ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ

Chhan Path Yuth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

របៀប​បង្កើត New Partition Hard Drive

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ការ​បង្កើត Partition Hard Drive ថ្មីគឺ ដើម្បី​ធើ្វការបែងចែកការផ្ទុកនិង​រក្សា​ទិន្នន័យ​ឲ្យ​មានរបៀបរាបរយ ហើយ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​បាន​យ៉ាង​រហ័ស ។ ដើម្បី​ធ្វើការ​បង្កើត Partition ថ្មី សូមអនុវត្តតាមរបៀបនេះ

​ទាញយក​អត្ថបទ