ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ

ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ

Chhan Path Yuth

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន