ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ

ឆាន ផាត់ យុទ្ឋ

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃ