ជេត ជីវី

ជេត ជីវី

Cheth Chivy

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. C++OOP
  4. C# Beginning
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន