វណ្ណ ណាទេពី

វណ្ណ ណាទេពី

Vann Natepy

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Paragon International University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន