ផុន បូរ៉ី

ផុន បូរ៉ី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប-AEU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ