ផុន បូរ៉ី

ផុន បូរ៉ី

Phon Borey

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap