នន​ បូរិន

នន​ បូរិន

Non Borin

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Java Programing
  4. PHP & My SQL
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap