ឡង់ សុខលីវ

ឡង់ សុខលីវ

Lang Sokliv

ឆ្នាំសិក្សា 2023
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. JavaScript + Jquery
  4. Node.js +Express
  5. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន