ថា វឌ្ឍនា

ថា វឌ្ឍនា

Tha Vathana

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន