ណំ គីនី

Nom Kiny

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ K&N Store

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-03-05

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង