អេង ភីរម្យ

អេង ភីរម្យ

Eng Phirom

ឆ្នាំសិក្សា 2023

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. JavaScript + Jquery
  3. Node.js +Express
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន