អូន គីមហុង

Oun Kimhong

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រ សេវាកម្ម លក់ ជួល និងទិញផ្ទះ HOME ME

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-05-16

♦ Assignment សិស្ស​សិក្សា (ជំនាញ Web Development - Laravel) បញ្ចប់​វគ្គ​បង្កើត​គេហទំព័រ​កម្រិត​ដំបូង ដែល​មានសមាជិកក្រុម ២ នាក់ (Mir. Oun Kimhong, Miss. Nheik Philen)

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង